سرقت وحرز وشرایط حدی بودن ومجازات ان


تعریف- سرقت عبارت است از: ربودن مال متعلق به غیر

 سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف– شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. 
ب– مال مسروق در حرز باشد……..


پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد


تعــریف حرز- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
 

– در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمیشود.
 

– هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا   از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق میشود.
 

– هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بیارادهای از حرز خارج کند مباشر محسوب میشود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
 

– در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونیترین حرز است.

– ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
– هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
 

– سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد،  حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
 

– هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *